Impact Smart Products

Algemene leveringsvoorwaarden

Artikel 1: Algemeen

In deze algemene leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder: Gebruiker: de gebruiker van deze algemene leveringsvoorwaarden te weten: Impact Smart Solutions, hier vallen onder Impact Smart Product BV en Impact IoT Solutions BV, aan de Hanzestraat 15, 7006 RH, te Doetinchem. Koper: de wederpartij van gebruiker, handelend ter uitoefening van bedrijf. Overeenkomst: de overeenkomst tussen gebruiker en koper. De bepalingen van deze algemene leveringsvoorwaarden gelden voor alle aanbiedingen en voor alle overeenkomsten tussen gebruiker en koper waarop gebruiker deze leveringsvoorwaarden van toepassing heeft verklaard. Een en ander voor zover van deze leveringsvoorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Deze leveringsvoorwaarden worden jegens koper en eveneens jegens eventuele door gebruiker in te schakelen derden bedongen. Bij nietigheid of vernietiging van een of meerdere bepalingen van deze leveringsvoorwaarden, blijven de overige bepalingen van deze leveringsvoorwaarden onverminderd van kracht. Gebruiker en koper zullen alsdan overleggen om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.

Artikel 2: Aanbiedingen/offertes

Alle aanbiedingen van gebruiker zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd. Alle offertes van gebruiker zijn vrijblijvend; zij gelden gedurende dertig dagen, tenzij anders aangegeven. Gebruiker is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de koper schriftelijk binnen dertig dagen wordt bevestigd. De prijzen in aanbiedingen en offertes zijn exclusief btw, overige heffingen en eventuele verzend-, vervoers-, en verpakkingskosten, tenzij anders vermeld. Een samengestelde prijsopgave (offerte) verplicht gebruiker niet tot levering van een gedeelte van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet vanzelf voor nabestellingen.

Artikel 3: Uitvoering

Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft gebruiker het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De koper zal alle ter uitvoering van de opdracht redelijkerwijze noodzakelijke gegevens tijdig aan gebruiker verstrekken. Bij niet-tijdige verstrekking door koper is gebruiker gerechtigd de uitvoering van de opdracht op te schorten en eventuele kosten van vertraging bij koper in rekening te brengen. Koper vrijwaart gebruiker voor eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan koper toerekenbaar zijn.

Artikel 4: Levering

Levering geschiedt af magazijn van gebruiker, tenzij anders overeengekomen. Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat gebruiker deze bij hem aflevert (of laat afleveren) dan wel op het moment waarop deze hem krachtens overeenkomst ter beschikking worden gesteld. Bij weigering van afname of bij onmogelijk maken van aflevering door koper is gebruiker gerechtigd de zaken voor rekening en risico van koper te laten opslaan. Indien koper ter uitvoering van de overeenkomst gegevens moet verstrekken aan gebruiker, vangt de levertijd pas aan nadat koper deze aan gebruiker ter beschikking heeft gesteld. Door gebruiker opgegeven termijn voor levering is ter indicatie en geen fatale termijn. Deelleveringen door gebruiker zijn toegestaan, zulks ter beoordeling van gebruiker. Deel-leveringen kunnen afzonderlijk gefactureerd worden.

Artikel 5: Reclames

Koper zal het geleverde bij (af)levering of zo kort mogelijk daarna inspecteren op aantallen en kwaliteit. Zichtbare gebreken of tekorten dienen binnen drie dagen na levering schriftelijk aan gebruiker te worden gemeld. Niet-zichtbare gebreken of tekorten moeten binnen drie weken na ontdekking, uiterlijk echter binnen drie maanden na levering worden gemeld. Reclames schorten de betalingsverplichting van koper niet op. Terugzending van het geleverde kan slechts na schriftelijke toestemming van gebruiker.

Artikel 6: Garantie

Gebruiker garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en dat zij vrij zijn van alle gebreken. Deze garantie geldt gedurende een periode van twaalf maanden na levering. Deze garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik. Betreft het geleverde een zaak die door een derde is geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot de garanties welke die producent verstrekt.

Artikel 7: Prijzen

Gebruiker mag prijsstijgingen doorberekenen aan koper indien zich tussen het moment van aanbieding en uitvoering van de overeenkomst significante prijswijzigingen hebben voorgedaan, echter alleen indien deze prijsstijgingen zich voordoen binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst. De door gebruiker gehanteerde prijzen zijn exclusief btw voor de zakelijke afnemers, overige heffingen en eventuele administratie-, verzend-, vervoers- en verpakkingskosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Artikel 8: Betaling

  • Betaling dient te geschieden zonder enige korting of schuldvergelijking binnen de overeengekomen termijn, doch uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum.
  • Na verloop van voornoemde termijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim.
  • Betaling kan uitsluitend geschieden op de door de opdrachtnemer aangegeven wijze.
  • Vanaf de datum dat de opdrachtgever in verzuim is (vervaldatum van de factuur), zal zonder nadere ingebrekestelling aanspraak worden gemaakt op:
    - de berekening van de wettelijke rente vanaf de vervaldag tot de algehele voldoening;
    - de berekening van buitengerechtelijke kosten, welke kosten 15% van de verschuldigde hoofdsom bedragen, met een minimum van € 40,00.
  • Zolang er goederen of geld aan de Gebruiker is verschuldigd, heeft de Gebruiker het recht overeenkomsten te weigeren of haar verplichtingen die voortvloeien uit een abonnement op te schorten, en eventueel afsluitkosten in rekening te brengen. 
  • De hoogte van het afsluitvergoeding is 75,- euro en aansluitkosten is 200,- euro

Artikel 9: Eigendomsvoorbehoud

Alle door gebruiker geleverde zaken blijven eigendom van gebruiker totdat de koper alle verplichtingen uit alle met gebruiker gesloten overeenkomsten is nagekomen. Koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren. Koper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen schade en diefstal.

Artikel 10: Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid voor gebrekkige, geleverde zaken jegens koper is beperkt tot de garantie zoals voornoemd Aansprakelijkheid voor directe schade is beperkt tot ten hoogste de voor de gebrekkige zaak bij koper in rekening gebrachte vergoeding, met een maximum van het factuurbedrag. Aansprakelijkheid voor indirecte schade is uitgesloten.

Artikel 11: Risico-overgang

Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op koper over op het moment dat deze in de macht van koper of van (een) door koper aan te wijzen derde(n) worden gebracht.

Artikel 12: Geschillen

Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. De rechter in de vestigingsplaats van gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen. Op elke overeenkomst tussen gebruiker en de koper is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 13: Overige bepalingen

- In geval van vragen en/of klachten met betrekking tot het product of dienst van Derde Verkoper(s), dient de koper zich te allen tijde te richten tot de desbetreffende Derde Verkoper(s). Koper erkent dat Impact Smart Products Bv en Impact IoT Solutions Bv op geen enkele wijze aansprakelijk is ten aanzien van het product of dienst van Derde Verkoper. Impact Smart Products Bv en Impact IoT Sloutions Bv is in geen geval aansprakelijk voor tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst tussen koper en Derde Verkoper (inclusief deze Algemene voorwaarden en de eventuele algemene voorwaarden van de Derde Verkoper) dan wel enige andere schade voortvloeiende uit de verplichtingen uit de voornoemde overeenkomst. Koper erkent dat op de Producten van Derden (algemene) voorwaarden van toepassing zijn, welke door het plaatsen van de bestelling worden geacht te zijn geaccepteerd.

Koffie met impact!

Benieuwd wat wij voor jouw organisatie kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek
Afspraak inplannen +31 314 216276

Contact

Impact Smart Solutions
Hanzestraat 15
7006 RH Doetinchem
Gelderland, Nederland
info@impact-sp.com
+31 314 216276
Kvk: 68114435
IBAN: NL93INGB0007623322
Copyright Impact Smart Solutions 2021 - 2024  |  Disclaimer  |  Algemene Voorwaarden  |  Algemene Voorwaarden Webshop  |  Privacy Verklaring
Design & development by: Timeless Design